Splošni pogoji

 

Splošni pogoji so sestavljeni iz:

 • Splošnih pogojev uporabe,
 • Splošnih pogojev in informacij (za izlete, romanja in potovanja) ter
 • Obrazca standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju.

 

___________________________________________________________________

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 1. člen
  Vsebina Splošnih pogojev uporabe se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh andiamo3000.si in posredovanih preko elektronske pošte s strani lastnika spletnega mesta, ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom ter uporabniki spletne strani andiamo3000.si ter prejemniki elektronske pošte skrbnika. V teh splošnih pogojih uporabe so navedeni pogoji poslovanja.
  Lastnik spletnega mesta ANDIAMO 3000 d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe andiamo3000.si brez predhodnega opozorila uporabnikov.
  Vse blagovne znamke in logotipi navedene družbe so v lasti ANDIAMO 3000, d.o.o. in je njihova uporaba brez izrecnega pisnega soglasja imenovane družbe strogo prepovedana.
 2. člen
  Spletno mesto andiamo3000.si je v lasti podjetja ANDIAMO 3000, d.o.o. (v nadaljevanju: spletno mesto).
  Lastnik in upravljalec spletnega mesta andiamo3000.si je podjetje ANDIAMO 3000, d.o.o. ( v nadaljevanju: skrbnik).
  Spletno mesto je namenjeno uporabi obiskovalcem, ki povprašujejo po določeni storitvi ali izdelku. To so fizične osebe, zasebniki, podjetja ali institucije, ki iščejo izvajalca določene storitve oz. prodajalca določenega izdelka oz. prevod (v nadaljevanju: uporabniki).
  Vsebina teh splošnih pogojev uporabe se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta ter elektronsko pošto posredovano s strani skrbnika (vse v nadaljevanju: informacije).
 3. člen
  Uporaba in zlonamerno ravnanje
  Kakršnakoli uporaba spletnega mesta andiamo3000.si, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali podjetju ANDIAMO 3000, d.o.o. ni dovoljena. Skrbnik si pridržuje pravico, da nemudoma preneha sodelovati s tistimi, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu andiamo3000.si, drugim uporabnikom ali skrbniku. V primeru kršitev iste fizične ali pravne osebe, ki bi skrbniku povzročala poslovno škodo, si skrbnik pridružuje pravico do sprožitve ustreznega pravnega spora in prijave kaznivega dejanja.
 4. člen
  Pravno obvestilo
  Vse pravice informacij so pridržane. Informacije so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine skrbnika oz. avtorja.
 5. člen
  Prizadevanje za točnost informacij
  Skrbnik si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na spletnem mestu. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na podlagi utemeljenega opozorila uporabnika ali izvajalca. Skrbnik se bo na odzval v 15 delovnih dneh od prejetja pisnega opozorila.
 6. člen
  Omejitev odgovornosti
  Vse informacije, ki so objavljene na andiamo3000.si ali po elektronski pošti posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo vsebino skrbnik ne jamči ali odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe tako posredovanih informacij.
  Skrbnik se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega mesta.
  Slike, vsebovane v elektronskih sporočilih skrbnika, vključno s spletnim mestom skrbnika, so simbolične in se uporabniki in izvajalci nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od skrbnika.
  Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti skrbnik niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv spletnega mesta ali elektronske pošte ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
  Skrbnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Skrbnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta oz. posredovane elektronske pošte.
  Skrbnik se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh oz. posredovanih preko elektronske pošte, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
  Skrbnik lahko spletno mesto spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.
 7. člen
  Omejitev uporabe informacij in gradiv
  Informacije in besedila, ki so prikazana na spletnem metu ali vam posredovana po elektronski pošti, lahko naložite za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne lastne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv (spletnega mesta oz. posredovanih s strani skrbnika preko elektronske pošte) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta (oz. posredovanega elektronskega sporočila s strani skrbnika) za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Dovoljeno je posredovanje linkov oz. povezav na spletno mesto, z namenom pozitivne predstavitve spletnega mesta oz. skrbnika.
  Skrbnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost skrbnika za vse primere izključena.

8.člen
Avtorske pravice
Avtorske pravice na vseh informacijah so last skrbnika.

 1. člen
  Varovanje osebnih podatkov
  Osebnih podatkov skrbnik ne bo posredoval tretjim osebam, razen za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbral. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi v skladu s spletnim mestom ter administraciji storitev spletnega mesta.
  Izvajalci podatkov ne bodo smeli posredovali tretjim osebam.
  Podrobnejša vsebina je urejena v Pravilniku o varstvu zasebnosti, objavljenim na spletnem mestu skrbnika.
  Skrbnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave uporabnikov, ki jih je pridobil od le teh preko elektronskih sporočil, v tržne namene, pri čemer se skrbnik zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo uporabnika.
 2. člen
  Uporaba spletnega mesta za UPORABNIKE

10.1 Oddaja in zaključevanje povpraševanja
Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto na način, da oddajo povpraševanje skrbniku, le ta pa jim posreduje ponudbo. Skrbnik komunicira z uporabniki in izvajalci pisno preko spletnega mesta oz. elektronske pošte. Če skrbnik ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje andiamo3000.si, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.
Skrbnik se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki, elektronskimi poštnimi naslovi, naslovi in telefonskimi številkami v skladu z 9. čl. teh pogojev.
V primeru, da sumi, da bo uporabnik zlorabljal povpraševanja, lahko brez opozorila ali utemeljitve odstopi od posredovanja ponudbe.

10.2 Predračun in izvedba storitve oz. prodaja izdelka
Na podlagi posredovanega povpraševanja bo lastnik spretnega mesta izdal predračun za storitev oz. izdelek in v primeru plačila le tega v skladu z dogovorom izvedel storitev oz. dostavil izdelek. Za storitev oz. izdelek, ki je naročen za daljše obdobje, ga bo pričel dostavljati v skladu z dogovorom po prejetem vplačilu naročnine. Za izvedeno storitev oz. za dobavljen izdelek (tudi naročnino) bo uporabniku oz. naročniku izstavljen račun.

10.3 Dostava
Uporabniku bo izdelek oz. storitev s strani lastnika spretnega mesta dostavljena z dnem dostave po redni pošti oz. z dnem odpošiljanja na elektronski naslov uporabnika, ki ga je navedel uporabnik. Uporabnik je sam odgovoren, da lastniku spletnega mesta posreduje delujoči elektronski naslov. Lastnik spletnega mesta je zgolj dolžan odposlati storitev oz. izdelek na elektronski naslov uporabnika in kakorkoli ne odgovarja za prejem le tega oz. za karkoli povezano v zvezi s tem, če je storitev dejansko odposlal na elektronski naslov uporabnika.

 1. člen
  Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi splošni pogoji in informacije (za izlete, romanja in potovanja).
 2. člen
  Sprememba splošnih pogojev
  Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela teh splošnih pogojev uporabe, o čemer bo obvestil uporabnike z objavo spremenjenih splošnih pogojev uporabe na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.
  Z uporabo tega spletnega mesta ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
  Uporaba v nasprotju s temi pogoji uporabe je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno mesto in/ali posredovana elektronska sporočila skrbnika, na način, ki je v nasprotju s temi pogoji uporabe, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
 3. člen
  Pristojnost za spore
  Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev uporabe, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.
  Morebitne nastale spore bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.
 4. člen
  Veljavnost
  Splošni pogoji uporabe veljajo do objave novih splošnih pogojev uporabe na spletnem mestu.

Priloga:
– splošni pogoji in informacije (za izlete, romanja in potovanja).

 

V Mariboru, 3. 1. 2022 Andiamo 3000, d.o.o.

 

___________________________________________________________________

 

SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE (ZA IZLETE, ROMANJA IN POTOVANJA)

 

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste se odločili za turistični aranžma iz kataloga naše družbe ANDIAMO 3000 (v nadaljevanju v skrajšani obliki tudi: družba). Trudili se bomo, da bodo potovanja oz. romanja izvedena v obojestransko zadovoljstvo. Ker se zavedamo, da lahko pride do neljubih situacij pred potovanjem oz. romanjem ali med njim, Vas prosimo, da preberete naslednje Splošne pogoje in informacije. Ti SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE se nanašajo na vse turistične aranžmaje naše družbe in so sestavni del vseh naših programov, razen če izrecno ne navedemo veljavnosti posebnih pogojev v posameznem programu. Naslov družbe je: ANDIAMO 3000, d.o.o., Razlagova ul. 22, 2000 Maribor. Telefon 040 813 041.

 

PRIJAVE sprejemamo preko spleta v obliki spletne prijave ali – v primeru organiziranih skupin – po elektronski pošti do 30 dni pred odhodom oz. do zasedbe prostih mest, v kolikor je to prej. Prijava pomeni sklenitev pogodbe o organiziranju aranžmaja v skladu s programom ter temi Splošnimi pogoji in informacijami. Prijava po elektronski pošti ali internetu se šteje za sklenjeno pogodbo s plačilom obroka (30% procentov vrednosti aranžmaja). Če potnik elektronsko ali preko interneta naroči aranžma, ga mora v opcijskem času (1 do 3 dni) potrditi s plačilom (30% vrednosti aranžmaja), saj v primeru neplačila se šteje, da je odstopil od namere potovanja. Prijava velja za potrjeno, ko potnik vplača akontacijo v višini 30% cene aranžmaja in prejme potrditev rezervacije v skladu z vsemi sestavinami pogodbe o potovanju. Preostali del se plača 15 dni pred odhodom. Ob prijavi družba ANDIAMO 3000 lahko zaračuna za vsako prijavnico prijavnino v višini 15,00 € za kritje administrativnih stroškov, kar je razvidno iz posameznega programa oz. določil posameznega aranžmaja. Zaradi npr. osnovnega nezgodnega zavarovanja in zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške potnik sam.

Šteje se, da je potnik sprejel določila vseh splošnih pogojev družbe ANDIAMO 3000 d.o.o. tisti trenutek, ko je naročil oz. oddal prijavo za posamezno storitev preko spleta. V tem primeru ima potnik pravico v 14 dneh odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga.

V primeru, da gre za potovanje organiziranih skupin (naročilo romanj s strani župnišč, naročilo izletov ali team buildingov s strani delovnih kolektivov,…) družba ANDIAMO 3000 d.o.o. pridobi te podatke kakor tudi podatke o številu potnikov in njihove podatke in podatke o plačilu od predstavnika naročnika (župnika, direktorja podjetja,..), ki družbi ANDIAMO 3000 d.o.o. tudi nakaže denar, ki ga je zbral od potnikov.

Rok prijave velja do zasedbe prostih mest, zato priporočamo hitro prijavo zaradi lažje izvedbe.

 

CENE so določene s programom aranžmaja. Cene na tiskanih izdajah (katalog, letaki) so informativnega značaja in se lahko kadarkoli spremenijo, zato je potrebno pred prijavo preveriti aktualno ceno potovanja pri prodajalcu ali na spletni strani družbe. ANDIAMO 3000 d.o.o. si na podlagi 900. člena obligacijskega zakonika in 57.d ZVPot-1 pridržuje pravico do spremembe cene (to je po zakonu dopustno do 20 dni pred začetkom potovanja), če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb, ki vplivajo na ceno aranžmaja (sprememba tečaja, zvišanje cen prevoznika) ali če se ne prijavi vsaj minimalno število potnikov ter na podlagi 902. člena istega zakonika pravico do odpovedi potovanja. Cene lahko po ZVPot-1 povišamo le, če je ta možnost določena v pogodbi oz. aranžmaju, če le ta vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene, če so se njegovi stroški aranžmaja znižali in če vsebuje način izračuna spremembe cene. Če povišanje cene presega 8% dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o izletu ali paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Kakršnokoli spremembo cene vam moramo sporočiti vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa, na elektronski naslov jasno, razumljivo, z obrazložitvijo in izračunom. V primerih znižanja cene lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel. Na zahtevo potrošnika organizator potovanja predloži dokazila o teh administrativnih stroških.

 

OBVESTILO PRED ODHODOM

Končno obvestilo o turističnem aranžmaju (ali voucher), v katerem vam bomo posredovali vse končne podrobnosti programa prejme potnik najkasneje 7-5 dni pred odhodom (z izjemo enodnevnih ali dvodnevnih izletov, kjer je že na programu vse navedeno) na vaš elektronski naslov. Če obvestila zaradi možnih napak (elektronska pošta) pri posredovanju ne prejmete, se obrnite pisno na elektronski naslov info@andiamo3000.si pravočasno (najkasneje 4 dni) pred odhodom.

 

PLAČILO

Ob prijavi se z nakazilom na TRR družbe plačajo stroški rezervacije v višini 30% aranžmaja, oziroma v znesku, kot je navedeno v programu. V kolikor ni v ponudbi drugače navedeno, se mora preostali del plačati najkasneje 15 dni pred odhodom. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju. V tem primeru se potniku zaračuna strošek odpovedi potovanja glede na lestvico splošnih pogojev družbe ANDIAMO 3000 d.o.o..

 

POPUSTI za hitre prijave in zvestobo se ne seštevajo. Potnik si lahko izbere kateri popust bo izkoristil. Otroci do 12. leta starosti imajo na avtobusnih potovanjih 25% popusta, če se prijavijo skupaj z dvema odraslima osebama, razen če je v programu drugače navedeno. Na letalih se popusti obravnavajo glede na konkreten primer.

 

ZAVAROVANJE

Potniki so za čas potovanja v primeru nezgode zavarovani avtomatsko in je to osnovno nezgodno zavarovanje že vključeno v ceno potovanja oz. aranžmaja, v kolikor je tako navedeno v samem programu aranžmaja. Ker pa je to zavarovanje zelo ozko, priporočamo, da sklenete še dodatna zavarovanja pri za vas ustrezni zavarovalnici, kjer pridobite vse ustrezne informacije. V primeru, da posameznik na lastno željo med letovanjem odstopi od koriščenja plačanih uslug, ni upravičen do vračila denarja. Organizator ne vrača denarja za neizkoriščene storitve.

 

ODPOVED POTOVANJA

Če potnik želi odpovedati potovanje, za katerega se je prijavil, mora to storiti pisno na elektronski naslov: info@andiamo3000.si. V tem primeru ima družba ANDIAMO 3000 d.o.o. pravico zadržati del plačila zaradi stroškov, ki so s takšno odpovedjo nastali glede na čas odpovedi in vrsto turističnega aranžmaja.

Za turistične aranžmaje po Sloveniji in Evropi ima družba ANDIAMO 3000 d.o.o. pravico zadržati:

 • do 30 dni pred odhodom: 10% cene aranžmaja (min. 15 EUR)
 • 29–22 dni pred odhodom: 20% cene aranžmaja
 • 21–15 dni pred odhodom: 30% cene aranžmaja
 • 14–8 dni pred odhodom: 50% cene aranžmaja
 • 7–3 dni pred odhodom: 80% cene aranžmaja
 • 2-0 dni pred odhodom: 100% cene aranžmaja

Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti aranžmaja se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku, končno pa tudi v primerih, ko je za njegovo potovanje kupljena vozovnica prevoznika, ki zanjo obračunava 100% stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi. V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja. Za spremembo rezervacije do 30 dni (Evropa) oz. do 60 dni (svet) pred odhodom zaračunavamo 15 EUR/osebo. Če so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo ti pogoji. V vseh primerih, ko mora družba ANDIAMO 3000 d.o.o. za rezervacijo storitve napraviti določeno plačilo rezervacije brez povrnitve (npr. letalski prevozi, križarjenja…) ima kot organizator za ta znesek pravico do zadržanja vrednosti vplačanih rezervacij. S strožjimi odpovednimi pogoji mora biti stranka seznanjena.

 

 

POMEMBNO

Za križarjenja in potovanja z vključenim letalskim prevozom veljajo pogosto še precej strožji odpovedni pogoji (letalski prevoznik za kupljeno vozovnico pogosto obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi), z njimi mora biti stranka ob rezervaciji seznanjena. V takih primerih veljajo odpovedni pogoji ladjarja oz. letalskega prevoznika za celoten program ali za del programa, na katerega se storitev letalskega prevoznika ali ladjarja nanaša.

 

NIZKOCENOVNI letalski prevozniki imajo strožje pogoje (vračilo denarja za letalsko vozovnico ni možno od dneva rezervacije) in zato za takšne rezervacije veljajo odpovedni pogoji letalskih prevoznikov. Pogoji nizkocenovnih letalskih prevoznikov veljajo vedno, kadar je v opisu programa navedeno, da so vključeni poleti z nizkocenovniki.

 

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI in SPREMEMBE POTOVANJA

Družba ANDIAMO 3000 d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo v primeru premajhne udeležbe pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa ter obvestitve potnika najkasneje do:
– 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
– 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
– 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

Pravico do odpovedi si organizator pridržuje tudi, ko v primeru neizogibnih in izrednih okoliščin paketnega potovanja ne more izpolniti. V primeru organizatorjeve odpovedi, je potnik upravičen do povrnitve vseh vplačil, ne pa do morebitne škode ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

Organizator odškodninsko ne odgovarja za prevoznikove zamude, kakor tudi ne za spremembe programa, do katerih bi prišlo zaradi njih. V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in ji stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Družba ANDIAMO 3000 d.o.o. potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

Potnik oz. organizator na zahtevo potnika lahko po sklenitvi pogodbe spremenita ime in število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Prenos na tretjo osebo je možen zgolj na podlagi pisnega obvestila po elektronski pošti s strani potnika in vsaj sedem dni pred začetkom aranžmaja. Za vsako tako spremembo organizator zaračuna potniku stroške v višini 15 EUR. V primeru, da so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega prevoz z letalom in nastanejo stroški izvajalcev zaradi odstopa in spremembe, pa organizator zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe. Prenositelj in prevzemnik aranžmaja solidarno odgovarjata za plačilo vseh pogodbenih obveznosti in vseh dodatnih pristojbin, taks ali drugih stroškov, tudi tistih nastalih zaradi prenosa.

 

VODENJE skupinskih izletov opravljajo kvalitetni vodniki. Odličnemu vodenju namenjamo v naši družbi še posebno pozornost. Vodnik potnikom pomaga tudi pri urejanju formalnosti, pri prehodu mej in skrbi za potnikovo počutje. V različnih delih pa sodelujemo tudi z raznimi lokalnimi vodniki, ki se bodo s sodelovanjem z našim vodnikom trudili za čim boljše doživetje. Zaradi nepredvidenih okoliščin si družba pridržuje pravico menjati vodnika, za katerega kvaliteto prav tako jamči.

 

MINIMALNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV za vse izlete in vsa potovanja (razen, če je v aranžmaju drugače navedeno) je 40. Pri manjšem številu je izvedba možna z doplačilom. Minimalno št. udeležencev na posameznem odhodnem kraju je 6 oseb (velja za krajša eno- in dvodnevna avtobusna potovanja, ko je odhodno mesto na začetku poti in je od tam tudi drugačna cena).

 

V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVAH V ENOPOSTELJNIH, DVOPOSTELJNIH ALI VEČPOSTELJNIH SOBAH
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje, izlete ali potovanja lahko potnik prepusti družbi ANDIAMO 3000 d.o.o., da mu nudi pomoč pri iskanju sopotnika/ov na istem turističnem aranžmaju, s katerim/i bo delil sobo oziroma je pripravljen z njim/i deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi v nastanitvi plačati doplačilo za enoposteljno oz. lastno sobo, za primer, da družbi takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne bi uspelo najti in glede na razpoložljivost kapacitet namestitve. V kolikor bi potnik in sopotnik med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči samo, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. V takem primeru stroški bremenijo vsakega od obeh potnikov do polovice.

Za nastanitev v enoposteljni sobi, je potrebno na to opozoriti že ob sami prijavi in plačati doplačilo za enoposteljno sobo kot je navedeno v programu aranžmaja.

 

ODHODI IN PREVOZ

Avtobus pobira kot je navedeno v samem aranžmaju. Če se za posamezni program prijavi večje število potnikov, ki so iz kraja, ki ni na relaciji potovanja, je možen dogovor o pobiranju le-teh v njihovem kraju ob ustreznemu doplačilu.

 

SEDEŽNI RED

Potnikom na naših avtobusnih potovanjih po Evropi določimo SEDEŽ glede na vrstni red fiksne prijave (plačana rezervacija 30%). Pridržujemo si končno pravico razvrstitve potnikov glede na spremembe pri prijavah in glede na razpoložljiv razpored sedežev na avtobusu. Na letalskih in vseh interkontinentalnih potovanjih sedežni red določimo le, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine in način potovanja.

 

VIZUMI, POTNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da sam, njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Če posamezne države pogojujejo vstop z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Enako velja tudi, če je za vstop v posamezno državo zahtevano cepljenje ali kakšen drug dokaz o ustreznem zdravju potnika. V primeru, da zaradi neizpolnitve katere od teh dolžnosti pride do težav na potovanju (npr. prepoved vstopa v državo ali na letalo), potnik sam krije vse nastale stroške. Potnik je tudi dolžan upoštevati napotke in obvestila, ki jih prejme, ter paziti, da je njegovo obnašanje ustrezno. Družba ANDIAMO 3000 d.o.o. si pridržuje pravico, da potnika, ki si svojim ravnanjem moti normalen potek potovanja ali krši predpise države, RS ali tiste, v kateri se nahaja, s potovanja odstrani na njegove stroške, pri čemer potnik ni upravičen do kakršnih koli povračil niti cene aranžmaja niti ostalih s tem povezanih stroškov. Veljavne osebne dokumente mora imeti potnik s seboj tudi pri potovanju v schengenskem območju EU.

 

PRTLJAGA

Organizator potovanja se bo v primeru kraje prtljage in drugih dragocenosti na potovanju po najboljših močeh potrudil, da bo potniku čim bolj olajšal reševanje situacije, a zanjo ne odgovarja. Organizator potovanja je lahko samo posrednik med potnikom in prevoznikom/hotelirjem ali policijo, vendar brez vseh materialnih obveznosti. Družba ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev,…) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij,…).

 

LETALSKI PREVOZI so v celoti v pristojnosti posameznega prevoznika, zato družba ANDIAMO 3000 d.o.o. za spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, ne more prevzeti odgovornosti, saj na njih nima vpliva. Še posebej pri čarterskih poletih se lahko zgodi, da se načrtovana ura poleta spremeni tudi tik pred odhodom. Kot organizatorji potovanja, se bomo vedno potrudili najti organizacijsko najboljšo možno rešitev tudi v takem primeru, zato si v nujnih primerih pridržujemo pravico do spremembe kraja in časa leta ter prerazporeditve določenih ogledov, če bo to potrebno itd. Za dodatne stroške in zamujene neizpolnjene storitve žal ne odgovarjamo. Potniki morajo v takšnih primerih odškodnino urejati z letalskim prevoznikom. Pri čarterskih poletih na letovanja se smatra, da sta prvi in zadnji dan namenjena poletu–potovanju v kraj letovanja in nazaj.

 

NASTANITEV

Organizator zagotavlja, da bodo gostje nastanjeni v objekte, ki so bili rezervirani. V primeru zasedenosti (overbookinga) pa bodo nameščeni v objekt enake ali višje kategorije. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob hotela, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja na to nima vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v sobo 1/2+1 mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

 

KATEGORIZACIJA objektov je takšna kot je zatečena ob pripravi kataloga. Kategorizacije objektov so nacionalne. Organizator ne odgovarja zaradi prekategorizacij in sprememb oznak. Družba ANDIAMO 3000 d.o.o. si pridržuje pravico do tiskarskih napak v katalogu. V primeru takšnih napak vas bomo ob prijavi o tem obvestili.

 

TURISTIČNA TAKSA (TT) je večinoma vključena v ceno. Za apartmajska naselja se taksa plača na prodajnih mestih. Kjer je to posebej navedeno, pa gostje plačajo turistično takso ob prihodu v kraj bivanja. Pri posameznih objektih so možna odstopanja od tega pravila, kar je tudi navedeno.

 

HIŠNI LJUBLJENCI – domače živali je možno pripeljati v objekte, kjer je to navedeno v opisu in ob predhodni potrditvi. Domačo žival je treba ob rezervaciji obvezno najaviti.

 

 ZASEBNI APARTMAJI

Zaseben apartma je v času vašega bivanja vaše počitniško stanovanje. Najem apartmaja vključuje porabo vode, plina (v kolikor je v objektu) in elektrike ter ostalo v skladu z lastnostmi posameznega apartmaja. V apartmaju lahko biva le toliko oseb kot je v njem ležišč, ne glede na starost (izjemoma so lahko v apartmaju otroci brez ležišča, ki bivajo brezplačno oz. plačajo samo pavšal). Ob neupoštevanju tega pravila, vam lahko ob prihodu v apartma v primeru večjega števila oseb zaračunajo dodatne osebe po višji ceni ali odklonijo nastanitev.

 

PONUDBE V ZADNJEM HIPU

Ponudbe v zadnjem hipu so posebna kategorija aranžmajev, kjer so potniku na razpolago zadnja razpoložljiva mesta v določenem kraju in v določeni kategoriji objekta. Pri tovrstnih ponudbah upoštevajte, da je lega možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča,… ) tudi sobe so večkrat na slabši lokaciji v objektu oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko,…). V kolikor gre za takšno ponudbo je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja in izbira lege objekta in tipa sobe ni možna (organizator jamči le kategorijo ter storitev v hotelu), so pa lahko to sobe s slabšo lego v hotelu in tudi morda manj prostorne.

 

REKLAMACIJE

Stranka mora brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju. Priporočamo, da o primerih pomanjkljivih storitev, neopravičenem izostanku ogledov, neustrezne kvalitete namestitve itd. podate takoj na licu mesta receptorju objekta, ali na telefonsko številko družbe ANDIAMO 3000 d.o.o.: 040 813 041 in hkrati na info@andiamo3000.si, saj se večino težav, da rešiti takoj. Organizator potovanja mora v razumnem roku odpraviti neskladnosti. Če se predmet reklamacije ne da odpraviti, je potnik dolžan pridobiti potrdila o pomanjkljivosti s strani receptorja, vodnika… Organizator bo (z izjemo opravičljivih okoliščin) upošteval samo reklamacije, o katerih je bil obveščen brez nepotrebnega odlašanja (pogosto je to že na kraju samem) in bodo priporočeno poslane na sedež družbe ter hkrati na elektronski naslov info@andiamo3000.si v zakonskem roku od nastanka neskladnosti. Zaradi lažjega dokazovanja priporočamo, da se tovrstne zahteve predložijo čim prej. Organizator je dolžen prvič pisno odgovoriti v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe; v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče dajanju informacij medijem.

Organizator bo reševal samo pisne pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer organizator takšne reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako organizator ne bo obravnaval reklamacij, v kolikor ne bodo hkrati poslane na poštni in elektronski naslov organizatorja.

Reklamacija mora biti utemeljena in mora imeti priložene ustrezne dokaze in ustrezna potrdila o dejanskem stanju.

V skladu z 894. čl. Obligacijskega zakonika in na podlagi b 57. f člena ZVPot se omeji najvišja odškodnina na trikratnik zneska celotne cene aranžmaja. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima organizator pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vse sklenjene aranžmaje organizatorja. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

 

NAGRAJUJEMO ZAUPANJE

Pri izletih ali romanjih (ne velja za akcije in ponudbe v zadnjem hipu) nagrajujemo zaupanje, in sicer za vsako peto udeležbo je nagrada 5% popusta.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Družba ANDIAMO 3000 d.o.o. varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na aranžma soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, statistične obdelave in za elektronsko obveščanje o ponudbi družbe. V kolikor potnik tega ne želi oz. naknadno ne želi več prejemati obvestil, lahko to pisno izjavi in zahteva odjavo od elektronskega prejemanja obvestil. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je objavljen na naši spletni strani.

 

POTNIKOVE PRAVICE

Če posamezne storitve potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja, potnik zahteva njihovo izpolnitev od naslovnika o katerem je obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. Če je tak organizator oz. ponudnik družba, se potniki v tem primeru obrnejo na ZAVAROVALNICO TRIGLAV, pri kateri družba zagotavlja to potnikovo varstvo.

 

USTNE INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih dobi potnik, organizatorja ne obvezujejo. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija. V primerih, ko je družba le posrednik in ne organizator aranžmaja, odgovarja le za posredovanje in ne za opravljene storitve.

 

REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

Za tolmačenja in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljena na spletnih straneh organizatorja, se uporablja izključno zakonodaja, veljavna na območju Republike Slovenije. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

 

SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE ANDIAMO 3000 d.o.o. so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta družba ANDIAMO 3000 d.o.o. in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji in informacije so sestavni del vseh programov. V primeru prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in informacij se potnik lahko seznani tudi na spletni strani https://www.andiamo3000.si

3.1.2022, ANDIAMO 3000, d.o.o.

 

___________________________________________________________________

 

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. ANDIAMO 3000, d.o.o., Razlagova ul. 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ANDIAMO 3000) prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti.

Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja(-jo) jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

ANDIAMO 3000 vam v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika zagotavlja spodnje ključne pravice:

 1. Pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju boste prejeli vse ključne informacije o potovalnih storitvah.
 2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
 3. Kot potrošnik boste prejeli kontaktno telefonsko številko za nujne primere oz. podatke o kontaktni točki, preko katere boste lahko vzpostavili kontakt z organizatorjem potovanja oz. potovalno agencijo.
 4. Z obvestilom ANDIAMO 3000 lahko v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.
 5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v programu oz. aranžmaju, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
 6. V primeru znatne spremembe katerega od bistvenih elementov turističnega paketa imate kot potrošnik pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil.
 7. Potrošnik lahko v primeru izrednih okoliščin odstopi od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
 8. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe kadarkoli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
 9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošnik lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopi od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
 10. Potrošnik ima pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 11. V primeru težav vam ANDIAMO 3000 nudi vso potrebno pomoč.
 12. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnika.

ANDIAMO 3000, d.o.o. zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj pri Zavarovalnici Triglav d.d.

– Številka garantnega pisma in datum izdaje: TK49901707730 z dne 24.12.2020

– Izdajatelj jamstva v primeru likvidnostnih težav: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

– Zavarovalno jamstvo je namenjeno povračilu vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Likvidnostne težave nastopijo, ko je organizator nesposoben pravočasno izpolnjevati pogodbeno dogovorjene obveznosti. V primeru, da se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav, potrošnik pozove organizatorja, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor po poteku navedena roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu. Kontakt za potrošnika: Asistenčno – storitveni center: 080 28 64.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513